راهنمای میزیتو پرونده مشتریان جزئیات پرونده مشتری - قسمت دوم
جزئیات پرونده مشتری - قسمت دوم

پس از کلیک بر روی پرونده یک مشتری جزئیات پرونده مشتری نمایش داده می‌شود.

پرونده مشتری دو بخش اصلی دارد.

بخش دوم: گروه پرونده مشتری

قسمتی که در می‌توان در آن در رابطه با مشتری گفتگو کرد، اطلاعات به اشتراک گذاشت، ایجاد وظیفه کرد، گزارش تماس تلفنی ثبت کرد و...

 

 

اطلاعات مشتری، فیلترها و تنظیمات

 نام مشتری - تعداد اعضای عضو پرونده و تعداد اعضای آنلاین

 فیلتر پیام‌های گروه (بر اساس متن، فعالیت اعضاء، گزارش تماس، وظایف، صورتجلسه، تصاویر، فیلم و فایل)

 تنظیمات گروه

 

بخش گفتگو و اشتراک گذاری اسناد

 فضای گفتگو

 فضای نوشتن و شروع گفتگو در گروه گفتگو

 اضافه کردن ایموجی به متن

 ثبت گزارش تماس ورودی یا خروجی

 ایجاد وظیفه پیگیری 

 ثبت صورتجلسه

 اضافه کردن فایل

جزئیات پرونده مشتری - قسمت اول

فیلتر مشتریان