راهنمای میزیتو پرونده مشتریان جزئیات پرونده مشتری - قسمت دوم
جزئیات پرونده مشتری - قسمت دوم

پس از کلیک بر روی پرونده یک مشتری جزئیات پرونده مشتری نمایش داده می‌شود.

پرونده مشتری دو بخش اصلی دارد.

بخش دوم: گروه پرونده مشتری

قسمتی که در می‌توان در آن در رابطه با مشتری گفتگو کرد، اطلاعات به اشتراک گذاشت، ایجاد وظیفه کرد، گزارش تماس تلفنی ثبت کرد و...

 

 

 نام مشتری - تعداد اعضای عضو پرونده و تعداد اعضای آنلاین

 فیلتر پیام‌های گروه (بر اساس متن، فعالیت اعضاء، گزارش تماس، وظایف، صورتجلسه، تصاویر، فیلم و فایل)

 تنظیمات گروه

 فضای گفتگو

 فضای نوشتن و شروع گفتگو در گروه گفتگو

 اضافه کردن ایموجی به متن

 ثبت گزارش تماس ورودی یا خروجی

 ایجاد وظیفه پیگیری 

 ثبت صورتجلسه

 اضافه کردن فایل

جزئیات پرونده مشتری - قسمت اول

فیلتر مشتریان