راهنمای میزیتو پروژه آشنایی با مفهوم پروژه
آشنایی با مفهوم پروژه

مفهوم پروژه

در میزیتو یک مفهوم عام و به تمامی فعالیت‌های به صورت فردی و یا گروهی قابل اطلاق است. برای توضیح بیشتر، هر فعالیتی در شرکت و یا سازمان قابلیت تعریف به صورت یک پروژه را دارد. شما می‌توانید تمامی فعالیت ها روزانه فردی و یا شرکتی خود را در قالب یک پروژه ایجاد و مدیریت کنید.

 

 

مشاهده پروژه

به صورت کلی اگر فردی عضو پروژه باشد امکان مشاهده پروژه را خواهد داشت و برعکس در صورتیکه عضو پروژه نباشد،‌ آن را نخواهد دید.

فیلم آموزشی دعوت عضو جدید به میزکار

ایجاد پروژه جدید