راهنمای میزیتو وظایف وظیفه با تایید‌کننده نهایی
وظیفه با تایید‌کننده نهایی

مفهوم وظیفه با تایید‌کننده نهایی

هنگامی که می‌خواهید وظیفه‌ای به کسی محول گردد اما توسط شخص دیگری تایید شود از این مفهوم استفاده می‌شود. دراین‌صورت انجام‌دهنده وظیفه می‌تواند تیک انجام وظیفه را بزند اما وظیفه بصورت منتظر تایید نهایی نمایش داده می‌شود. سپس تایید‌کننده نهایی می‌تواند وظیفه را تایید نموده و وظیفه را تکمیل نماید و یا وظیفه را بدون تغییر قرار دهد تا وظیفه تکمیل نشود و دلایل عدم تایید را در گزارش وظیفه ثبت کند.

 
ایجاد وظیفه با تایید کننده نهایی:
بر روی ایجاد وظیفه کلیک کنید و انجام دهنده و تایید کننده وظیفه را انتخاب کنید تا دکمه تعیین فرد مجاز جهت تایید نهایی وظیفه فعال شود.

 

 
تعیین فرد مجاز جهت تایید نهایی وظیفه:

بر روی دکمه تعیین فرد مجاز جهت تایید نهایی وظیفه کلیک کرده و شخص (اشخاص) تایید کننده وظیفه را انتخاب کنید.

 


  

وقتی انجام دهنده وظیفه، تیک انجام وظیفه را بزند، وظیفه به حالت در انتظار تایید نمایش داده خواهد شد و تا زمانی که تایید کننده نهایی تیک انجام وظیفه را نزند به همین شکل باقی خواهد ماند.

 


نمایش وظیفه در بخش وظایف تایید کننده:
اگر تایید کننده نهایی تیک انجام وظیفه را ثبت کند، وظیفه بصورت انجام شده نمایش داده خواهد شد.
 

 

نمایش های مختلف وظیفه تایید شده:

 

نمایش در گروه پروژه

 

نمایش در بورد پروژه

 

نکته

اگر برای یک وظیفه چند نفر انجام‌دهنده مشخص شده باشد و هر شخص تیک انجام وظیفه را بزند، در گروه پروژه و مشخصات وظیفه ، انجام‌دهندگان آن نمایش داده می‌شود و هنگامی که تایید‌کننده نهایی تیک انجام وظیفه را ثبت کند، در گروه پروژه گزارش وظیفه نمایش داده می‌شود.


 

وظیفه بدون انجام دهنده

منشن افراد در گزارش وظیفه