راهنمای میزیتو پرونده مشتریان بخش‌های پرونده مشتریان
بخش‌های پرونده مشتریان

 

 نمایش همه پرونده مشتریان

 فیلتر و نمایش براساس برچسب

 مانیتورینگ فروش (نسخه سازمانی) 

 مانیتورینگ مالی (نسخه سازمانی)

 فیلتر بر اساس بخشی از نام مشتری

 ثبت اطلاعات مشتری جدید

 فیلترهای نمایش پرونده مشتریان و دریافت خروجی

 نمایش پرونده مشتری در لیست مشتریان

 نمایش برچسب‌های یک مشتری در لیست پرونده مشتریان

آشنایی با پرونده مشتریان

ثبت اطلاعات مشتری جدید