راهنمای میزیتو پرونده مشتریان بخش‌های پرونده مشتریان
بخش‌های پرونده مشتریان

 

سربرگ‌های پرونده مشتریان

 نمایش همه پرونده مشتریان

 فیلتر و نمایش براساس برچسب

 مانیتورینگ فروش (نسخه سازمانی) 

 مانیتورینگ مالی (نسخه سازمانی)

 

فیلترهای پرونده مشتریان

 فیلتر بر اساس بخشی از نام مشتری

 

ثبت مشتری جدید

 ثبت اطلاعات مشتری جدید

 

سایر بخش‌ها

 فیلترهای نمایش پرونده مشتریان و دریافت خروجی

 نمایش پرونده مشتری در لیست مشتریان

 نمایش برچسب‌های یک مشتری در لیست پرونده مشتریان

آشنایی با پرونده مشتریان

ثبت اطلاعات مشتری جدید