راهنمای میزیتو پروژه بخش‌های پروژه - سربرگ وظایف
بخش‌های پروژه - سربرگ وظایف

تعریف:
در سربرگ وظایف تمامی وظایف پروژه نمایش داده می‌شود. 

 

 

 فیلتر نمایش (وظایف انجام شده، انجام نشده، کارهای من، کارهای دیگران، کارهای دارای زمان، کارهای دارای تاخیر و کارهای بدون زمان)

 نمایش کارهای دارای تاخیر (وظایفی که از زمان انجام آنها بیشتر از 24 ساعت گذشته و تکمیل نشده‌اند)

 کارهای بدون زمان (وظایفی که بدون زمان تعریف شده‌اند)

 کارهای آینده (وظایفی که زمان انجام آن‌ها هنوز فرا نرسیده است)

بخش‌های پروژه - گروه پروژه

بخش‌های پروژه - بورد پروژه