راهنمای میزیتو پروژه بخش‌های پروژه - گروه پروژه
بخش‌های پروژه - گروه پروژه

گروه  پروژه:

با ایجاد یک پروژه به صورت پیش‌فرض به سربرگ گروه پروژه وارد خواهید شد. این قسمت همان‌طور که از نامش مشخص است یک گروه گفتگو در پروژه است که امکان ایجاد وظیفه، ثبت صورتجلسه، امکان بارگذاری فایل و... در آن وجود دارد.

در گروه پروژه تمامی تغییرات (ایجاد وظایف، تغییرات در وظایف و بخش های پروژه، گفتگوهای آنلاین و فایل‌های بارگذاری شده و...) ثبت می‌گردد. در ادامه با بخش‌های یک گروه پروژه آشنا خواهیم شد.
 

 

 

 فیلتر پیام‌ها: امکان فیلتر براساس متن، براساس کاربر، وظایف، صورتجلسات، تصاویر، فیلم و فایل وحود دارد.

 ثبت تغییرات: تمامی تغییرات در گروه پروژه ثبت و قابل مشاهده است.

 گفتگو و نوار ابزار: امکان چت، اضافه کردن وظیفه، ثبت صورتجلسه و اضافه کردن فایل

امکانات و تنظیمات پروژه

بخش‌های پروژه - سربرگ وظایف