راهنمای میزیتو پرونده مشتریان ثبت اسناد مالی
ثبت اسناد مالی

آشنایی با اسناد مالی

در نسخه سازمانی میزیتو امکان ثبت اسناد مالی در پرونده مشتریان برای شما وجود دارد. این اسناد به صورت نقدی، چک، احتمالی و ابطال پرداخت قابل ثبت خواهد بود.

 

نکته

برای ثبت اسناد مالی در پرونده مشتری، ابتدا باید مجوز این بخش در تنظیمات میزکار / مجوزها به افراد لازم داده شود.

 

 

 مبلغ سند

 تاریخ سند

 نوع سند: دریافتی یا پرداختی

 نوع سند ۲: نقد، چک و...

 شرح سند را بنویسید

 برچسب را ایجاد کنید (برچسب‌های این بخش مخصوص همین قسمت است).  این برچسب از قسمت مانیتورینگ مالی قابل فیلتر شدن است.

 

مانیتورینگ مالی:

پس از ثبت اسناد مالی مورد نظر در پرونده هر مشتری، امکان مشاهده کلی اسناد مالی از طریق کلیک بر روی مانیتورینگ مالی در بخش پرونده مشتریان وجود دارد. در این بخش دریافتی و پرداختی‌های قطعی و احتمالی به شما نمایش داده خواهد شد.

 

دریافتی‌های قطعی: مجموع مبالغ دریافتی قطعی ثبت شده

پرداختی‌های قطعی: مجموع مبالغ پرداختی قطعی ثبت شده

دریافتی‌های احتمالی: مجموع مبالغ دریافتی احتمالی (چک یا ثبت شده احتمالی) ثبت شده 

پرداختی‌های احتمالی: مجموع مبالغ پرداختی احتمالی (چک یا ثبت شده احتمالی) ثبت شده

 

 

 مبلغ کل اسناد 

 فیلتر اسناد مالی

 جزئیات همین اسناد

فرصت‌های فروش

انتقال پرونده مشتریان از فایل اکسل به میزیتو