نامه‌ها

مفهوم نامه
بخش نامه‌ها بخشی برای مکاتبات رسمی درون سازمانی است. در فرآیند ایجاد یک نامه می‌توانید گیرنده‌های متعدد برای نامه انتخاب و نامه را برای ایشان ارسال کنید. نامه امکان اضافه کردن پیوست، برچسب و همچنین ایجاد وظیفه پیگیری را نیز دارد.

دسترسی به صفحه نامه‌ها از طریق نوار عمودی سمت راست و با کلیک بر روی « نامه‌ها » امکان پذیر است.

 

 

 

بخش‌های یک نامه

 صندوق ورودی: نامه‌های دریافتی خود را اینجا ببینید

 صندوق خروجی: نامه‌های صادره خود را اینجا ببینید

 پاراف: پاراف‌های نامه‌ را مشاهده کنید.

 نامه‌های ثبتی وارده: نامه‌های ورودی که شماره خورده‌اند (نسخه سازمانی)

 نامه‌های ثبتی صادره: نامه‌های خروجی که شماره خورده‌اند (نسخه سازمانی)

 برچسب‌ها: نمایش نامه‌ها بر اساس فیلتر

 آرشیو: نامه‌های که آرشیو شده‌اند اینجاست

 ایجاد نامه: ایجاد نامه جدید اینجاست

 فیلتر نمایش نامه

 نمایش نامه در بخش نامه‌ها

منشن افراد در گزارش وظیفه

ایجاد نامه جدید

لینک این راهنما کپی شد!