راهنمای میزیتو وظایف آشنایی با بخش وظایف
آشنایی با بخش وظایف

 

دسترسی به صفحه وظایف از طریق نوار عمودی سمت راست و با کلیک بر روی « وظایف » امکان پذیر است.

با بخش‌های این قسمت آشنا شویم.

 

 

 کارهای من: کارهایی که برای من تعریف شده

 تقویم: نمایش وظایف بر روی تقویم

 پیگیری از دیگران: وظایفی که برای دیگران تعرف کرده اید

 انجام شده روزانه: تمامی وظایف انجام شده در پروژه‌های متفاوت

 دسته‌بندی کار‌ها: تفکیک وظایف بر اساس پروژه‌ها

 برچسب‌ها: تفیک وظایف بر اساس برچسب روی وظیفه

 مرتب سازی: براساس چه شیوه‌ای وظایف نمایش داده شوند

 فیلتر نمایش وظایف: وظایف براساس فیلترهای متفاوت نمایش داده می‌شوند

 ایجاد وظیفه: تعریف وظیفه جدید

 کارهای دارای تاخیر: کدام کارهای شما در حالت تاخیر هستند

 کارهای امروز: چه کارهایی مربوط به امروز هستند

 کارهای آینده: چه کارهای در آینده باید انجام شود

نظرسنجی

ایجاد وظیفه