راهنمای میزیتو وظایف انجام وظیفه
انجام وظیفه

مفهوم

وقتی یک فعالیت یا وظیفه کامل می‌شود، تکمیل شدن آن را با زدن تیک وظیفه نشان می‌دهیم و به این وظیفه، وظیفه تکمیل شده گفته می‌شود.

 

 

روش‌های تکمیل وظیفه

 تکمیل وظیفه با زدن تیک وظیفه

 اگر وظیفه چک لیست دارد با زدن تیک تمام چک لیست‌ها وظیفه تکمیل می‌شود

 تغییر درصد پیشرفت وظیفه به ۱۰۰ درصد

 

نکته

شما می‌توانید فقط وظایفی را که به شما نسبت داده شده است و شما مسئول انجام آن هستید به حالت انجام شده درآورید.

 

ویرایش وظیفه، حذف وظیفه و بازیابی وظیفه

مفهوم سابقه تغییرات وظیفه