راهنمای میزیتو وظایف انجام وظیفه
انجام وظیفه

 

 

 

 تکمیل وظیفه با زدن تیک وظیفه

 اگر وظیفه چک لیست دارد با زدن تیک تمام چک لیست‌ها وظیفه تکمیل می‌شود

 تغییر درصد پیشرفت وظیفه به ۱۰۰ درصد

 

نکته: شما می‌توانید فقط وظایفی را که به شما نسبت داده شده است و شما مسئول انجام آن هستید به حالت انجام شده درآورید.

 

ویرایش و حذف یک وظیفه

مفهوم سابقه تغییرات وظیفه