راهنمای میزیتو پروژه آشنایی اولیه با امکانات پروژه
آشنایی اولیه با امکانات پروژه

 

 

تنظیمات پروژه

 عنوان پروژه

 اعضای پروژه

 جلسه آنلاین (نسخه سازمانی)

 

نمودارهای پروژه

 نمودارهای پروژه

 

* نمودار خطی وضعیت کلی پروژه

* نمودار دایره‌ای کارهای من ( کلیه وظایف محول شده به من)

* نمودار دایره‌ای کارهای دیگران (کلیه وظایف ایجاد شده برای دیگران)

نمودار وضعیت پیشرفت بورد پروژه (هر لیست بورد براساس وظایف ذیل آن یک نمودار مجزا دارد) *

 

سربرگ‌ها و فیلترها

 گروه پروژه

 وظایف پروژه

 بورد پروژه

 تقویم پروژه

 فیلترهای پروژه و دکمه تنظیمات پروژه

 ویرایش پروژه

 

 

در آموزش بعدی با تنظیمات پروژه آشنا خواهید شد.

ایجاد پروژه جدید

تنظیمات پروژه ساده: (نسخه پایه و تجاری)

لینک این راهنما کپی شد!