راهنمای میزیتو پروژه فعالسازی گانت چارت و توضیحات تکمیلی
فعالسازی گانت چارت و توضیحات تکمیلی

فعالسازی گانت:

 

نکته: گانت چارت فقط در پروژه پیشرفته و برای مدیران پروژه پیشرفته فعال می‌شود


1-وارد تنظیمات پروژه و سپس تنظیمات پروژه پیشرفته شوید.

 


 
3- دکمه ماژول‌ها را کلیک نمایید.

 


 
4- گزینه گانت چارت را فعال نمایید.
 


و پیام نمایش داده شده را تایید کنید.
 
5- پس از فعالسازی گانت چارت، تب گانت پروژه در پروژه مربوطه نمایش داده می‌شود.

 


محدوده زمانی گانت:
این محدوده زمانی از تاریخ ابتدای اولین وظیفه فاز تا تاریخ پایان آخرین وظیفه فاز خواهد بود.
 


ایجاد فاز:
پس از فعال سازی گانت ، می‌توانید پروژه خود را به بخشها و مراحل مختلف تقسیم نموده و برای آنها فاز پروژه ایجاد نمایید.
1- ابتدا روی دکمه سه نقطه (کنار عنوان وظیفه) کلیک نمایید.
 


2- روی دکمه ایجاد فاز جدید کلیک نمایید.

 

 
3- برای فاز یک عنوان ثبت نموده و در بخش "نمایش این فاز بعد از" مشخص کنید این فاز با چه ترتیبی نمایش داده شود.

 

 

ویرایش، فاز: (ویرایش نام ، جابجایی فاز)
1- موس را روی نام فاز قرار دهید و روی آیکون ویرایش (سمت راست نام فاز) کلیک نمایید.

 


2- در این پنجره می‌توانید عنوان فاز را ویرایش کرده و یا از بخش "نمایش این فاز بعد از" مشخص کنید این فاز با چه ترتیبی و پس از چه فازی نمایش داده شود.

 حذف فاز:
1- در بخش ویرایش فاز بر روی دکمه حذف کلیک کنید.

 


نمایش فاز در نمودار گانت:

 

 

نکته: محدوده زمانی فاز محدوده از تاریخ ابتدای اولین وظیفه فاز تا تاریخ پایان آخرین وظیفه فاز خواهد بود.


رفتن به ابتدای زمان یک فاز یا وظیفه:

 

 

موس را روی عنوان یک فاز و یا وظیفه قرار دهید و روی دکمه فلش کلیک نمایید. در اینصورت زمان نمایش داده شده روی گانت به ابتدای فاز یا وظیفه مربوطه در نمودار گانت منتقل خواهد شد.
 

تغییر زمان شروع و پایان فاز در نموارد گانت:
در نمودار گانت موس را روی محدوده زمانی فاز مورد نظر قرار داده و آن‌را در زمان جلو یا عقب ببرید.

 

نکته: توجه داشته باشید که با تغییر محدوده زمانی فاز، محدوده زمانی وظایف آن فاز نیز تغییر خواهد کرد. بطور مثال اگر محدوده زمانی فاز را به اندازه 3 روز به عقب ببرید، تاریخ شروع و پایان وظایف داخل آن فاز نیز به اندازه 3 روز به عقب خواهد رفت. 

 
ایجاد وظیفه در گانت:

 


1- موس را روی فاز مورد نظر قرار داده و روی دکمه (+) کلیک نمایید. اگر پروژه دارای وظیفه نباشد مستقیم به ایجاد وظیفه منتقل خواهیم شد.
 
و اگر پروژه دارای وظیفه باشد می‌توانید تیک وظیفه (یا وظایف) را زده و به فاز مربوطه اضافه کنید. یا روی دکمه "تعریف وظیفه جدید" کلیک نموده و وظیفه جدیدی ایجاد نمایید.

 

 
وظیفه ای که در گانت اضافه شده‌ است به صورت زیر نمایش داده می‌شوند.

 

 

جابجایی وظیفه در لیست گانت:
با درگ کردن وظیفه (روی وظیفه کلیک کرده و نگه دارید و وظیفه را جابجا نمایید)، می‌توانید ترتیب نمایش انرا در لیست گانت تغییر داده و یا ‌آن‌را به فاز دیگری منتقل نمایید.
وظیفه مستقل در گانت:
1- موس را روی عنوان گانت قرار داده و دکمه افزودن وظیفه را (+) را بزنید. وظیفه ایجاد شده در هیچ فازی قرار ندارد و مستقل خواهد بود.

 


یا می‌توانید وظیفه را جابجا نموده و از فاز خارج نمایید. در این صورت این وظیفه نیز بصورت مستقل در گانت خواهد بود.
 
حذف وظیفه از گانت:
روش اول: 
1- روی دکمه سه نقطه (کنار عنوان میزکار) کلیک نموده و دکمه "حذف وظایف (با انتخاب)" کلیک نمایید.

 


 سپس موس را روی علامت (–) وظیفه مورد نظر کلیک نموده و تایید نمایید. (وظیفه مربوطه از گانت حذف می شود)

 


غیر فعالسازی حالت حذف وظیفه:
1- روی دکمه سه نقطه (کنار عنوان وظیفه) کلیک نموده و "توقف حذف وظیفه" را بزنید. (کلیه علامت های (-) نمایش داده نخواهند شد)
 

 

روش دوم: وظیفه مربوطه را باز کرده و از طریق دکمه "حذف وظیفه از گانت" آنرا از گانت حذف نمایید.

 

 

نکته: توجه داشته باشید با حذف وظیفه از گانت، وظیفه از پروژه حذف نخواهد شد.

نمایش وظیفه در نمودار گانت:
موس را روی وظیفه مربوطه قرار دهید و روی دکمه فلش (سمت چپ نام وظیفه) کلیک نمایید. در اینصورت وظیفه مربوطه در نمودار گانت به شما نمایش داده خواهد شد.
 
تغییر زمان شروع و پایان وظیفه در نموارد گانت:

1- روی وظیفه مورد نظر کلیک کرده و آن‌را به تاریخ (ستون) مورد نظر می‌کشیم و بعد رها می‌کنیم. بصورت خودکار تاریخ شروع و پایان وظیفه تغییر خواهد کرد.
2- در نمودار گانت موس را روی وظیفه مورد نظر قرار داده و ابتدای (سمت راست) ‌آن‌را کشیده و در تاریخ (ستون)مورد نظر رها می‌کنیم. در این صورت تاریخ ابتدای وظیفه به تاریخ (ستون) جدید تغییر خواهد کرد.
3- در نمودار گانت موس را روی وظیفه مورد نظر قرار داده و انتهای (سمت چپ) ‌آن‌را کشیده و در تاریخ (ستون)مورد نظر رها می‌کنیم. در این صورت تاریخ انتهای وظیفه به تاریخ (ستون) جدید تغییر خواهد کرد.

 

 
حالت نمایش باز شده و جمع شده در نمایش فازها و وظایف گانت:
در کنار نام هر فاز یک دکمه (سمت راست ، فلش به سمت بالا یا پایین) قرار دارد. اگر فلش به سمت بالا باشد، حالت نمایش جمع شده و اگر فلش به سمت پایین باشد حالت نمایش باز شده خواهد بود.

 


نمایش درصد پیشرفت وظیفه در گانت:
اگر در وظیفه ای درصد پیشرفت ثبت شده باشد در نمودار گانت یک نمودار افقی در زیر وظیفه به شکل زیر نمایش داده می‌شود.

 

 

وظیفه انجام شده در گانت:
وظیفه انجام شده در نمودار گانت به بصورت کم رنگ و رنگ خاکستری نمایش داده می‌شود.

 


وظایف دارای تاخیر در گانت:
وظایف دارای تاخیر در نمودار گانت به رنگ قرمز رنگ نمایش داده می‌شود.

 


نشانگر(خط عمودی) زمان امروز:
در نمودار گانت نشانگر(خط عمودی) زمان امروز به رنگ زرد نمایش داده می‌شود و نمایانگر تاریخ امروز در نمودار گانت می‌باشد. اگر زمان امروز درست نمایش داده نمیشود،
تاریخ و تایم زون (+3:30 تهران ) تنظیم نمایید.
 


ایجاد وابستگی:
1- در نمودار گانت، موس را روی وظیفه قرار دهید تا در ابتدا و انتهای وظیفه دایره ای نمایش داده شود.
 


2- روی دایره کلیک کرده و نگه داشته و موس را روی وظیفه مورد نظر قرار داده و رها می‌کنیم. سپس یک فلش از وظیفه اول به وظیفه دوم رسم می‌شود و وظیفه دوم را به وظیفه اول وابسته می‌شود.
یعنی وظیفه اول پیش نیاز وظیفه دوم قرار می‌گیرد و تا هنگامی که وظیفه اول انجام نشود، وظیفه
دوم امکان تکمیل شدن (انجام شدن) ندارد.
 

 


فلش سبز رنگ: اگر تاریخ شروع وظیفه وابسته پس از تاریخ مهلت انجام وظیفه پیش نیاز باشد، رنگ فلش سبز خواهد بود.
فلش قرمز رنگ: اگر تاریخ شروع وظیفه وابسته قبل از تاریخ مهلت انجام وظیفه پیش نیاز باشد، رنگ فلش قرمز خواهد بود.

 


حذف وابستگی: 
1- روی فلش وابستگی مورد نظر بین دو وظیفه در نمودار گانت کلیک نمایید.
 
2-در پنجره نمایش داده شده تایید کنید تا وابستگی بین دو وظیفه مربوطه حذف شود.
 


 

 

 

 

آشنایی با مفهوم گانت چارت

فیلم آموزشی گانت چارت فارسی