راهنمای میزیتو پروژه بخش‌های پروژه – بج (badge) و نمودارها
بخش‌های پروژه – بج (badge) و نمودارها

 

مفهوم بج پروژه:
به اعدادی که بر روی پروژه نمایش داده می‌شود گفته می‌شود. هر کدام از این اعداد نشانگر تغییری در پروژه است که به تشریح آن خواهیم پرداخت.

 

 

 تعداد تغییرات ایجاد شده در پروژه بعد از آخرین مراجعه شما. این تغییرات می‌تواند شامل ایجاد وظیفه، تغییر در وظیفه، ایجاد صورتجلسه، چت و گفتگو انلاین و .... باشد. 

 نشانگر پروژه ساده

 نشانگر پروژه پیشرفته

 

نمودار وضعیت کلی پروژه:

 درصد بر اساس تعداد کارهای بدون زمان در پروژه

 درصد بر اساس تعداد کارهای دارای زمان در پروژه

 درصد بر اساس تعداد کارهای دارای تاخیر در پروژه

 درصد بر اساس تعداد کارهای انجام شده در پروژه

 

کارهای من:

 درصد کارهای من بر اساس تعداد در پروژه - این نمودار همچون نمودار بالا می‌تواند رنگ های متفاوت بر اساس کارهای بدون زمان، دارای زمان، دارای تاخیر و انجام شده داشته باشد.

 زمان آخرین وظیفه انجام شده در پروژه

 تعداد وظایف انجام به کل وظایف پروژه 

بخش‌های پروژه - جلسه آنلاین

بخش‌های پروژه - گانت چارت